Македонски центар за меѓународна соработка - МЦМС

Одржлив локален и рурален развој PDF Печати Е-пошта

Одржливиот локален и рурален развој треба да придонесе во социјалната кохезија. Но поради големите регионални и урбано-рурални јазови во развојот, МЦМС посебно ќе се фокусира на оваа цел. МЦМС ќе го поддржува развојот на капацитет на локалните самоуп-рави и други локални форми за одржлив локален и рурален развој со подобрени јавни ус-луги за граѓаните во локалните и руралните заедници, подобрена урбана и рурална инфра-структура, меѓу другото и со искористување на достапната ЕУ поддршка во оваа област.

 
Се наоѓаш тука  : Почетна За нас Нашите цели Локален и рурален развој