Форум „Политики за антикорупција“

Вторник, 14ти октомври 2014, 10:45
хотел Холидеј ин, Скопје, Македонија
 

http://www.mcms.mk
 
10:45–11:00 Регистрација на учесниците
11:00–11:30 Добредојде и воведни излагања
  • Александар Кржаловски, Прв извршен директор на МЦМС
  • Пол Волерс, Амбасадор на САД во Македонија
  • Иво Котевски, помошник на Министерот за внатрешни работи
  • Ѓорги Сламков, Претседател на Државна комисија за спречување на корупцијата
11:30–13:00 Презентација на Извештајот за проценка на корупцијата во Република Македонија
  • Ниво на корупција, правна и институционална рамка за борба против корупцијата - Емина Нурединоска, МЦМС
  • Корупцијата и економијата - Тодор Јаламов, Центар за изучување на демократијата, Бугарија
Панел дискусија и завршни обраќања
  • Коментар за улогата на правосудството во борбата против корупцијата - Анета Арнаудовска, Директор на академијата за судии и јавни обвинители;
  • Коментар за економската состојба и корупцијата – Анета Мострова Данева, адвокат
  • Завршно обраќање - Руслан Стефанов, Центар за изучување на демократијата, Бугарија